Thông tư 147 sửa đổi Thông tư 45 quy định về Tài sản cố định

đã đăng vào ngày 08 tháng 11 năm 2016

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 45 quy định về quản lý tài sản cố định.

Một số điểm thay đổi quan trọng của Thông tư 147 như sau:

1. Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

2. TSCĐ hữu hình được phân thành 7 loại chính:

  • Nhà cửa vật kiến trúc;
  • Máy móc thiết bị;
  • Phương tiện, vận tải, thiết bị truyền dẫn;
  • Thiết bị, dụng cụ quản lý;
  • Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm;
  • Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng;
  • Các loại tài sản cố định khác.

3. Đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (B.O.T); Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C), thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác định là thời gian khai thác hoàn vốn đầu tư của chủ đầu tư tại dự án. Việc trích khấu hao tài sản cố định hình thành từ dự án theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu hàng năm phù hợp với thời gian khai thác thu phí hoàn vốn của dự án (tương tự như phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm). Việc xác định giá trị tài sản cố định hình thành từ dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

Thông tư 147/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Nguồn: http://www.kiemtoan.com.vn/thong-tu-147-sua-doi-thong-tu-45-tscd/#

Click tải Thông tư 147/2016/TT-BTC

 

TT147 TT45 Thông tư 147

xem bài viết cũ hơn

Cập nhật mới về thanh toán qua ngân hàng 2016

Gỡ bỏ quy định về tài khoản ngân hàng phải đăng ký với cơ quan thuế đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ebook Thuế 2016.V9 - Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Ebook Thuế 2016.V9 được cung cấp miễn phí tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Công văn 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề 2016

Bộ Tài chính vừa ra Thông báo về Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016.

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...