MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM NĂM 2020

đã đăng vào ngày 10 tháng 12 năm 2019
  1. Đối tượng áp dụng:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này)

  1. Mức lương tối thiểu vùng:

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020

Mức lương tối thiểu vùng trước ngày 01/01/2020

Chênh lệch lương tối thiểu đối với lao động chưa qua đào tạo

Đối với lao động chưa qua đào tạo (đồng/tháng)

Đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên (đồng/tháng)

Đối với lao động chưa qua đào tạo (đồng/tháng)

Đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên (đồng/tháng)

Vùng I

4.420.000

4.420.000x(1+7%)

= 4.729.400

4.180.000

4.180.000x(1+7%)

= 4.472.600

256.800

Vùng II

3.920.000

3.920.000x(1+7%)

= 4.194.400

3.710.000

3.710.000x(1+7%)

= 3.969.700

224.700

Vùng III

3.430.000

3.430.000x(1+7%)

= 3.670.100

3.250.000

3.250.000x(1+7%)

= 3.477.500

192.600

Vùng VI

3.070.000

3.070.000x(1+7%)

= 3.284.900

2.920.000

2.920.000x(1+7%)

= 3.124.400

160.500

 

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP

(áp dụng từ ngày 01/01/2020)

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP

(áp dụng từ ngày 01/01/2019)

 

Vậy, mức lương tối thiểu vùng của Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 đối với lao động chưa qua đào tạo là ở mức 4.420.000 đồng/tháng và đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên là ở mức 4.729.400 đồng/tháng.

  1. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

  1. Mức lương cơ sở năm 2020

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng được thực hiện từ ngày 01/07/2020 trở đi.

- Thanh Thúy -

----------------------------------------------

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT

L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Email: tht@thtaudit.com.vn

Điện thoại: 028 3517 8796

lương đóng bảo hiểm lương tối thiểu vùng năm 2020

xem bài viết cũ hơn

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI, CHIẾT KHẤU

Quy định về hoạt động khuyến mãi, chiếu khấu tại Việt Nam

Tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán năm 2019

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: Trợ lý Kiểm toán

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

Thời điểm cuối năm tài chính là lúc gần đến hạn các tờ khai quyết toán thuế và báo cáo tài chính kết thúc niên độ. Việc ban hành các...

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...