Cập nhật Quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm Toán Viên và Kế Toán Viên

đã đăng vào ngày 11 tháng 10 năm 2017

Bộ tài chính vừa ban hành thông tư Thông tư 91/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và Kế toán viên, trong đó có một số thay đổi đang lưu ý như sau:

Nội dung

Thông tư 91/2017/TT-BTC

Thông tư 129/2012/TT-BTC

Điều kiện về bằng cấp

Gộp chung điều kiện dự thi Kiểm toán viên và Kế toán viên:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán;

hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học

Tách biệt điều kiện dự thi Kiểm toán viên và Kế toán viên.

Kế toán viên: (trích)

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

Kiểm toán viên:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khoá học trở lên

Điều kiện về thời gian công tác

Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước

Kế toán viên: Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi.

Kiểm toán viên:  Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi; hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 48 tháng trở lên tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi

Số môn tối thiểu đăng ký dự thi lần đầu

Không quy định

Chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi ít nhất là 02 môn thi, người đăng ký dự thi lần đầu lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải đăng ký dự thi ít nhất là 04 môn thi.

Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được thừa nhận (thi chuyển đổi)

- Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (The Association of Chartered Certified Accountants - ACCA);

- Hiệp hội kế toán viên công chứng Australia (CPA Australia);

-  Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).

- Hiệp hội kế toán công chứng Anh (The Association of Chartered Certified Accountants - ACCA);

- Hiệp hội kế toán viên công chứng Australia (CPA Australia);

 

Thông tư Thông tư 91/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

 

Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn THT Kiểm toán viên TT91 TT129

xem bài viết cũ hơn

BẢN TIN ĐỊNH KỲ THÁNG 10 NĂM 2017

Bản tin định kỳ (tháng 10-2017) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế:

Bản tin định kỳ tháng 09

ản tin định kỳ (tháng 09) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế

Bản tin tháng 08 năm 2017

Bản tin định kỳ (tháng 08/2017) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế

MỨC LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2018

Mức lương hưu hàng tháng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo...

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...