BẢN TIN THÁNG 07 NĂM 2021

đã đăng vào ngày 27 tháng 07 năm 2021

1. Công văn 1111/TCT-DNL hướng dẫn chính sách thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với chi phí máy móc, thiết bị y tế cho mượn của doanh nghiệp

Tên văn bản: Công văn 1111/TCT-DNL

Ngày có hiệu lực: 15/4/2021

Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế

Ngày 15/04/2021, TCT ban hành Công văn 1111/TCT-DNL hướng dẫn chính sách thuế GTGT và thuế TNDN đối với chi phí máy móc, thiết bị y tế cho mượn của doanh nghiệp. Cụ thể, hình thức kinh doanh thuốc thử và đặt máy chẩn đoán cho cơ sở y tế công lập chưa được hệ thống pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực y tế và quản lý tài sản công quy định cụ thể. Do đó, việc doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính khấu hao tài sản cố định đối với các máy móc, thiết bị này là chưa có cơ sở do bên cạnh quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, người nộp thuế còn có nghĩa vụ tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan

 

1. Official letter 1111/TCT-DNL providing guidance on Value Added Tax (“VAT”) and Corporate Income Tax (“CIT”) of enterprise’ expenses related to machine and medical equipment for hire

Document name: Official letter 1111/TCT-DNL

Effective date: 15 April 2021

Issuing organization: General Department of Taxation

On 15 April 2021, GDT issued Official letter 1111/TCTDNL providing guidance on VAT and CIT of enterprise’s expenses related to machine and medical equipment for hire with you any charge. In addition to the tax regulation, the taxpayers are binding to comply with the other regulations in Vietnam as well. In this case, the business activities of trading reagents and diagnosing machines hiring out to state medical facilities have not been regulated yet then the relevant input VAT is not creditable and relevant expenses is non-deductible expenses for CIT purpose.

 

 

2. Công văn 1713/TCT-KK hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư (“DAĐT”) khác tỉnh/thành phố

Tên văn bản: Công văn 1713/TCT-KK

Ngày có hiệu lực: 26/5/2021

Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế

Cụ thể đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có DAĐT tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa

đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư như sau:

  • Nếu doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế cho giai đoạn quý 4/2020 trở về trước thì sẽ áp dụng hướng dẫn tại quy định của Thông tư 156/2013, tại nơi đặt trụ sở chính.
  • Từ kỳ tính thuế tháng 01/2021 hoặc Quý 01/2021 trở đi, người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế và hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐCP và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể là tại địa phương nơi thực hiện DAĐT.

2. Official letter 1713/TCT-KK providing guidance on VAT refund dossier for investment project (“IP”) in a different province/city

Document name: Official letter 1713/TCT-KK

Effective date: 26 May 2021

Issuing organization: General Department of Taxation

On 26 May 2021, GDT issued Official letter 1713/TCTKK responding to Yen Bai Tax Department, guiding VAT refund dossier for IP established in a different province/city. Specifically, in case an enterprise has an IP in a province/city being different from where its headquarters is located and such IP is in the stage of investment but has not been put into operation, has not yet registered tax code, a separate tax declaration dossier for this IP shall be prepared as follows:

  • If enterprise applies for tax refund for the Quarter 04/2020 and the period before, , the refund request will still be processed at according to the provisions of old regulation as per the Circular 156/2013/TTBTC, i.e. the tax refund can be applied at headquarters.
  • From the tax period of January 2021 or Quarter 01/2021 onwards, the taxpayer is obligated to declare, pay tax and apply for tax refund according to provision of Decree 126/2020/ND-CP and its guiding documents, i.e. at the province where the IP located.

 

3. Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn thương mại bản scan

Tên văn bản: Công văn số 17657/CTHN-TTHT

Ngày có hiệu lực: 21/5/2021

Cơ quan ban hành: Cục thuế TP. Hà Nội

Văn bản trích dẫn hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4721/TCT-DNL ngày 13/10/2017 để trả lời cho một trường hợp tương tự.

Theo đó, trường hợp Công ty có sử dụng bản Scan nhận từ nhà cung cấp nước ngoài khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Thì “bản scan” hóa đơn thương mại được gửi qua email này KHÔNG được coi là hóa đơn điện tử và cũng KHÔNG có giá trị để hạch toán, kê khai, nộp thuế (khoản 2 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC).

Do đó, Cơ quan thuế đề nghị Công ty sử dụng bản gốc hóa đơn thương mại để hạch toán, kê khai, nộp thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp nước ngoài.

 

3. Official letter 17657/CTHN-TTHT on 21 May 2012 guiding on using scanned commercial invoice

Document name: Official letter 17657/CTHN-TTHT

Effective date: 21 May 2021

Issuing organization: Hanoi Tax Department

The document cites the guidance of the General Department of Taxation in Official Letter No. 4721/TCT-DNL dated October 13, 2017 to respond to a similar case.

Accordingly, in case the Company uses the scan received from foreign suppliers when purchasing goods and services.

Then this "scan" of commercial invoice sent via email is NOT considered an electronic invoice and is NOT valid for accounting, declaration and tax payment (Clause 2, Article 3 of Circular 32/2011/TT-TTg) BTC).

Therefore, the Tax authority proposes that the Company use the original commercial invoice to account, declare and pay tax when purchasing goods and services from foreign suppliers.

 

4. Công văn 22087/CTHN-TTHT hướng dẫn trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế

Tên văn bản: Công văn 22087/CTHN-TTHT

Ngày có hiệu lực: 21/6/2021

Cơ quan ban hành: Cục Thuế TP. Hà Nội

Theo Công văn 22087/CTHN-TTHT ngày 21/6/2021 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 (“Luật 38/2019”).

Về trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế, theo quy định của Luật 38/2019 và các văn bản hướng dẫn thì Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo đề nghị của cơ quan thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

 

4. Official letter 22087/CTHN-TTHT guiding responsibility of providing bank account information to tax authority

Document name: Official letter 22087/CTHNTTHT

Effective date: 21 June 2021

Issuing organization: Hanoi Tax Department

According to Circular 22087/CTHN-TTHT dated 21 June 2021 issued by Hanoi Tax Department, in case an enterprise applies for tax registration concurrently with enterprise and business registration, when there is a change in tax registration information, the company must notice this change to business registration authority as prescribed in Article 36 of Law on Tax Administration 38/2019/QH114 (“Law 38/2019”) .

Regarding the responsibility of providing bank account information of taxpayer, according to the regulations of Law 38/2019 and its guiding documents, the commercial bank where taxpayers opened accounts, shall be responsible for providing information about spend accounts of the taxpayers to tax authority according to their requests, including: name of account holder, account number related to the tax code being granted by tax authority, account opening date, account closing date.

 

5. Công văn 10585/CTBDU-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với khoản chi nghỉ phép cho người lao động chưa nghỉ hết phép trong năm

Tên văn bản: Công văn 10585/CTBDU-TTHT

Ngày có hiệu lực: 22/6/2021

Cơ quan ban hành: Cục Thuế Bình Dương

Theo Công văn 10585/CTBDU-TTHT ngày 22/06/2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương, khoản tiền chi nghỉ phép cho người lao động chưa nghỉ hết phép trong năm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chi phí được trừ theo quy định về thuế TNDN và đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

5. Official letter 10585/CTBDU-TTHT providing guidance on CIT treatment on annual leave encashment of employee

Document name: Official letter 10585/CTBDU-TTHT

Effective date: 22 June 2021

Issuing organization: Binh Duong Tax Department

According to Official letter 10585/CTBDU-TTHT dated 22 June 2021 issued by Binh Duong Tax Department, annual leave encashment for employees not taking full leaves of the year if satisfied all conditions about deductible expense under regulations about CIT and regulations of the Labour Code shall be included into deductible expense when calculating CIT.

 

6. Công văn 2393/TCT-DNNCN về khai thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Tên văn bản: Công văn 2393/TCT-DNNCN

Ngày có hiệu lực: 1/7/2021

Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế

Theo hướng dẫn tại Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng cục thuế (“TCT”), trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN. Vì vậy, tổ chức cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/ quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó.

Ngoài ra, đối việc khai thuế TNCN theo tháng hay quý của các đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập, Tổng cục thuế cũng hướng dẫn rằng các đơn vị, tổ chức có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hành hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế TNCN theo quý.

 

 

6. Official letter 2393/TCT-DNNCN on declaring Personal Income Tax (“PIT”)

Document name: Official letter 2393/TCT-DNNCN

Effective date: 1 July 2021

Issuing organization: General Department of Taxation

According to Official letter 2393/TCT-DNNCN dated 01 July 2021 issued by General Department of Taxation (“GDT”), only organizations and individuals paying PIT taxable income to their employees shall be obligated to declare PIT. In return, organizations and individuals not paying taxable income are not regulated by the Laws on PIT. Hence, organizations and individuals not paying taxable income in any month/ quarter are not required to declare PIT for the corresponding month/ quarter.

Additionally, for determination of monthly/ quarterly PIT declaration basis, employers and organizations paying income from salary and wage but having no revenue generated from selling goods and services shall declare PIT on quarterly basis.

 

7. Công văn 2645/BHXH-QLT ngày 12/07/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 07/07/2021

Tên văn bản: Công văn 2645/BHXH-QLT

Ngày có hiệu lực: 12/7/2021

Cơ quan ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh

Một trong số đó là hướng dẫn về thủ tục giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), cụ thể:

Đơn vị quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Thời gian giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN được tính hưởng chế độ BHTNLĐ-BNN.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo đúng quy định.

Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN từ 0,5% xuống 0% (đơn vị không phải làm hồ sơ) và gửi Thông báo cho đơn vị (Mẫu số 02 ban hành theo Công văn số 1988/BHXH-TST) qua dịch vụ bưu chính.

 

7. Official Letter 2645/BHXH-QLT dated 12/07/2021 of the City Social Security. Ho Chi Minh City guides on the implementation of a number of policies to support employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 epidemic according to Decision No. 23/2020/QD-TTg dated 07/07/2021

Document name: Official Letter 2645/BHXH-QLT

Effective date: 12 July 2021

Issuing agency: Ho Chi Minh City Social Insurance Agency

One of them is the guidance on procedures to reduce the premium rate of occupational accident and occupational disease insurance, specifically:

Units specified in Article 1 of Decision No. 23/2021/QD-TTg are entitled to a reduction of the payment of occupational accident and disease insurance premiums equal to 0% of the salary fund as the basis for paying social insurance contributions from July 1, 2021 to June 30, 2022 . The period of reduction of the rate of payment of occupational accident and disease insurance premiums shall be calculated to enjoy the occupational accident and disease insurance regime.

For public non-business units that do not receive salaries from the State budget, they should urgently contact the social insurance agency to reduce the payment of occupational accident and disease insurance premiums in accordance with regulations.

The social insurance agency will reduce the payment of occupational accident and occupational disease insurance from 0.5% to 0% (the unit does not have to make a dossier) and send a Notice to the unit (Form 02 issued under Official Letter No. 1988/BHXH- TST) via postal service.

 

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT

xem bài viết cũ hơn

BẢN TIN THÁNG 06 NĂM 2021

Bản tin tháng 06 năm 2021 dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc về các bổ sung, sửa chữa của các Nghị định, Thông tư và Công văn

NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập...

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

TUYỂN THỰC TẬP VIÊN VỀ KIỂM TOÁN NĂM 2020 – 2021

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Thực tập viên về Kiểm toán

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...