BẢN TIN THÁNG 06 NĂM 2021

đã đăng vào ngày 28 tháng 06 năm 2021

1. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Một số nội dung chính tại Nghị định 31 như sau:

Quy định mới về danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài

Nghị định quy định nhóm ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường do đó nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư vào (mục A của phụ lục I ban hành kèm Nghị định 31).

Ngoài ra, Nghị định 31 cũng cung cấp danh sách chi tiết các ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường theo đó nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận nhưng phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường được đăng tải theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Bổ sung một số quy định về ưu đãi đầu tư

  • Bổ sung điều kiện đối với đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư như đối với các dự án đầu tư sử dụng người lao động khuyết tật phải từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên hoặc Bổ sung thêm một số điều kiện cho chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi đầu tư.
  • Bổ sung đối tượng thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư như đầu tư nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học sử dụng làm thực phẩm, sản xuất sản phẩm đồ gỗ; sản xuất ván nhân tạo, gồm: ván dán, ván ghép thanh, ván MDF, v.v..

Cập nhật Danh mục các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng cập nhật danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, thay thế danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

2. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 16/03/2021, Bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, có một số điểm mới nổi bật đáng chú ý như sau:

  • Thông tư đã quy định rõ phạm vi áp dụng biểu mẫu của Thông tư là thống nhất trên toàn quốc và đối tượng áp dụng là các chủ thể tham gia quá trình đăng ký doanh nghiệp
  • Thông tư 01 đã bãi bỏ 06 biểu mẫu của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT liên quan đến các thủ tục đối với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ và danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh; bổ sung 19 biểu mẫu mới; sửa đổi chi tiết một số biểu mẫu và thêm các ghi chú hướng dẫn việc kê khai ở các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
  • Biểu mẫu mới cũng được thiết kế để bổ sung tính thông tin và giảm thiểu các nội dung không cần thiết như:

(i) Hình thức hạch toán (Khối thông tin đăng ký thuế): Bổ sung lựa chọn “Có báo cáo tài chính hợp nhất” trong trường hợp doanh nghiệp là đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(ii) Bỏ trường thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Doanh nghiệp không phải kê khai mục này khi đăng ký thành lập và không phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng.

(iii) Bỏ phần “Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp” và bỏ trường thông tin “phương pháp tính thuế” trong khối thông tin đăng ký thuế tại biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định pháp luật về quản lý thuế.

3. Công văn 599/TCT-KK hướng dẫn khai thuế Giá trị gia tăng ("GTGT"), thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Theo Công văn 599/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 10/03/2021, việc kê khai thuế GTGT, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản sẽ được thực hiện như sau:

  • Nếu người nộp thuế hạch toán riêng được nghĩa vụ thuế của từng địa điểm kinh doanh, hoặc có các địa điểm kinh doanh thuộc trường hợp phải thực hiện kê khai riêng theo hướng dẫn của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế sử dụng mã số thuế của mình để kê khai thuế cho địa điểm kinh doanh, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi có địa điểm kinh doanh.
  • Trường hợp nếu người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện việc khai thuế GTGT, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 

4. Công văn 1938/BTC-TCT hướng dẫn việc hiệu lực của Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác hướng dẫn Luật quản lý thuế cũ

Theo hướng dẫn tại Công văn 1938/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/02/2021, trong thời gian các thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ chưa được ban hành, trừ những nội dung đã được quy định cụ thể tại hai văn bản này, các quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác hướng dẫn Luật quản lý thuế cũ như được liệt kê cụ thể tại Công văn này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế.

 

5. Công văn 317/CTBNI-TTHT và Công văn 352/CTBNI-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân ("TNCN") đối với khoản chi phí cách ly công ty trả thay cho người lao động nước ngoài

Ngày 11/03/2021 và ngày 16/03/2021, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn 317/CTBNI-TTHT và Công văn 352/CTBNI-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí lưu trú tại cơ sở cách ly, chi phí ăn uống, đi lại,chi phí xét nghiệm liên quan đến công tác phòng dịch Covid-19 công ty trả thay cho người lao động nước ngoài. Theo đó, các khoản chi phí trả thay này phải được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của lao động nước ngoài.

Trường hợp người này đã có nơi ở tại Việt Nam trước đó và được công ty trả thay tiền nhà, khoản tiền nhà tương ứng với thời gian người lao động ở tại cơ sở cách ly sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân này.

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT

xem bài viết cũ hơn

NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập...

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

TUYỂN THỰC TẬP VIÊN VỀ KIỂM TOÁN NĂM 2020 – 2021

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Thực tập viên về Kiểm toán

TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN 2020

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trợ lý Kiểm toán

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...