Cập nhật Quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm Toán Viên và Kế Toán Viên

Bộ tài chính vừa ban hành thông tư Thông tư 91/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và Kế toán viên

BẢN TIN ĐỊNH KỲ THÁNG 10 NĂM 2017

Bản tin định kỳ (tháng 10-2017) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế:

Bản tin định kỳ tháng 09

ản tin định kỳ (tháng 09) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế

Bản tin tháng 08 năm 2017

Bản tin định kỳ (tháng 08/2017) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế

MỨC LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2018

Mức lương hưu hàng tháng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo...

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...