TƯ VẤN THUẾ

Công ty cung cấp các dịch vụ truyền thống khác liên quan đến thuế như sau: 

  • Kê khai và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Thu nhập cá nhân.
  • Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.
  • Lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế TNDN.
  • Lập hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, thuế nhập khẩu trong các trường hợp được ưu đãi đầu tư.
  • Soát xét và tư vấn các chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.
  • Tư vấn điều chỉnh giảm số thuế TNDN tạm nộp.
  • Trợ giúp giải trình, quyết toán, khiếu nại về thuế.
  • Các vấn đề khác liên quan đến thuế, hóa đơn chứng từ
Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn THT tư vấn thuế

Dịch vụ mới

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.