KIỂM TOÁN

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có bảo đảm khác.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế; các báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế hiện hành.

Các dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm của chúng tôi bao gồm: 

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định.
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.
  • Kiểm toán hoạt động.
  • Kiểm toán tuân thủ.
  • Kiểm toán các thông tin Tài chính khác trên cơ sở thoả thuận trước.
  • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét thông tin Tài chính.
  • Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận;
  • Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế.
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ.
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản...
công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ mới

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...