DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Các dịch vụ Công ty chúng tôi cung cấp có thể bao gồm:

  • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp
  • Rà soát, phân tích, cải tổ bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn
  • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán
  • Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Hướng dẫn lập chứng từ kế toán
  • Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ kế toán, hạch toán kế toán
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán

Các dịch vụ hỗ trợ khác

Để đảm bảo trách nhiệm của Chúng tôi đối với dịch vụ chúng tôi đã cung cấp cũng như đối với Quý Công ty. Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác như:

- Cung cấp các văn bản có liên quan đến hoạt động của Quý Công ty khi Quý Công ty có yêu cầu hoặc khi Chúng tôi nhận thấy nội dung những văn bản đó liên quan mật thiết đến hoạt động của Quý Công ty;

- Hướng dẫn thường xuyên, tư vấn công tác kế toán cho Quý Công ty khi Quý Công ty có yêu cầu;

- Cung cấp dịch vụ nhanh chóng; tăng thêm giá trị gia tăng đến cho khách hàng;

- Quan hệ hiệu quả với các cơ quan chức năng.

dịch vụ kế toán công ty kế toán

Dịch vụ mới

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...