BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính, xem xét các phần hành kế toán...

Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ một cách thỏa đáng, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp gồm những nội dung chính như sau:

- Tìm hiểu Công ty và môi trường hoạt động bao gồm cả tìm hiểu về hồ sơ pháp lý, hồ sơ thuế, hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán và thực hiện trao đổi với Công ty;

- Thu thập hóa đơn, chứng từ để lập tờ khai, báo cáo, sổ sách… và nộp đến những nơi theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Cơ sở thực hiện công việc báo cáo thuế và dịch vụ kế toán dựa theo những quy định của Nhà Nước Việt Nam về chế độ kế toán và kiểm toán, phù hợp với các Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam, cùng với những thông lệ kiểm toán được nhà nước Việt Nam công nhận.

- Thông báo kịp thời kế hoạch thực hiện công việc về thời gian, nhân sự và tiến trình kiểm toán đến Quý Công ty để hai bên cùng kết hợp giải quyết công việc một cách có hiệu quả.

báo cáo tài chính Công ty kiểm toán dịch vụ kế toán

Dịch vụ mới

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...